Wie gebruikt deze voorwaarden?
Deze voorwaarden worden gebruikt door Byjill.nl

Als in deze voorwaarden wordt gesproken over “ik”, “je”, “jij”, “jou” of “jouw” bedoelen we daarmee de persoon of klant die via onze website (Byjill.nl) een product bij ons koopt.

Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer?
Deze voorwaarden gelden wanneer je via onze website een product bij ons koopt. Deze voorwaarden gelden per 20 mei 2019. We behouden het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Je kan de meest recente versie van de algemene voorwaarden altijd van onze website downloaden.

Wat koop ik bij Byjill.nl?
Je kan via onze website producten kopen die op dat moment op voorraad zijn. Je kan geen producten reserveren. Als een product dat je hebt besteld toch niet meer leverbaar blijkt te zijn, zullen we je dit zo snel mogelijk laten weten en mag je de bestelling kosteloos annuleren. Je ontvangt een eventueel vooruitbetaald bedrag dan binnen 14 dagen na annulering terug.

Op onze website en in andere communicatie-uitingen tonen wij veel van de producten die wij verkopen. We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van onze communicatie-uitingen. Toch kan het gebeuren dat de informatie daarin, zoals bijvoorbeeld productspecificaties of prijzen, niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. Wanneer duidelijk is dat de informatie verkeerd is, geldt uiteindelijk de informatie die we bedoelden en zijn we niet aan de verkeerde informatie gebonden.

Welke prijs betaal ik?
Op onze website vermelden wij duidelijk de prijzen van de producten die je via onze website kan kopen. De prijs die je uiteindelijk betaalt is de prijs die wordt getoond op het moment dat je de bestelling doet. Hoewel we veel aandacht en zorg besteden aan de inhoud van onze website kan het toch gebeuren dat de prijs waarvoor je een product bestelt verkeerd was weergegeven. Wanneer duidelijk is dat de prijs verkeerd was, geldt uiteindelijk de prijs die we bedoelden en zijn we niet aan de koop gebonden.

De kosten voor het bezorgen van het product naar het door jou opgegeven adres betaal je zelf. Wij zullen deze kosten op de website weergeven. Ook zullen we de uiteindelijke afleverkosten voor je bestelling duidelijk tijdens het bestelproces weergeven voordat je jouw bestelling definitief plaatst. Het kan zijn dat je voor bezorging op de Nederlandse Waddeneilanden aan de eilandvervoerder (dus niet aan onze vervoerder) een extra toeslag moet betalen. Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende btw. 

Hoe kan ik betalen?
Op onze website leggen we duidelijk uit dat je alleen d.m.v. vooruitbetaling op het aangegeven rekeningnummer kan betalen.

Als wij een aan ons betaald bedrag aan je terugbetalen (bij annulering of ontbinding van je bestelling) dan betalen we dat met dezelfde betaalmethode terug als waarmee je het hebt betaald. Alleen wanneer je bij bezorging contant hebt betaald, betalen we terug door het bedrag op je bankrekening te storten.

Voor alle producten geldt dat ze ons eigendom blijven totdat je alle in verband daarmee aan ons te betalen bedragen hebt betaald.

Wanneer ontvang ik het product? 
Wij zullen het product uiterlijk binnen 3 dagen na de bestelling laten bezorgen op het door jou opgegeven adres. Als het ons onverhoopt niet lukt om het product binnen deze tijd af te leveren zullen we daarover met je contact opnemen. Als we in overleg met jou afspreken dat we later leveren, zullen we die afspraak per email bevestigen. Als je niet wilt dat wij later leveren mag je de bestelling kosteloos annuleren en ontvang je een eventueel vooruitbetaald bedrag weer terug.

Wat als ik het product toch niet wil? 
Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product via onze website hebt gekocht. Je hebt daarom 8 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons zonder opgave van redenen te laten weten dat je van gedachten bent veranderd en de koop te ontbinden. Dit kan per email, via info@byjill.nl  Stuur daarna het product op jouw kosten terug naar het adres dat wij bij de bezorging daarvoor hebben opgegeven.
Let er bij het terugzenden of terugbrengen wel op dat:

• het niet gaat om een op maat gemaakte product;
• je de originele verpakking meestuurt ;
• het product niet beschadigd is, of als het om een verbruiksproduct gaat (zoals bijvoorbeeld bekers), zichtbaar gebruikt is;

Als aan deze voorwaarden is voldaan en je de volledige order retour zendt, ontvang je het bedrag dat je aan ons voor het product hebt betaald terug, inclusief de verzendkosten daarvoor, binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de koop hebt ontbonden.

We behouden het recht voor om terugbetaling of het ruilen van producten te weigeren als niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Dit om misbruik van deze regeling te voorkomen.

Wat als er een probleem is met een product (garanties)?
Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Als je toch niet tevreden bent over één van onze producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt, dan kan je ons dit laten weten per email via info@byjill.nl tot binnen twee maanden nadat je het probleem hebt ontdekt. Het moet wel gaan om een product dat je via onze website hebt gekocht. 

Wat is de garantietermijn?
Voor alle bij ons gekochte producten geldt een garantietermijn van 2 maanden vanaf het moment dat je het product bij ons hebt gekocht. Met “garantie” bedoelen wij dat wij er voor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat. 

Wat zijn de garantievoorwaarden?
Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er wel rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling: 

• je (een kopie van) de bankoverschrijving van aankoop voor het product
moet laten zien;
• je rekening hebt gehouden met de termijn van twee maanden
om je klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden
hebt om je niet aan die termijn te houden;
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste
montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld
doordat je het hebt laten vallen of omgestoten of dat je het
hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld
is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten
repareren door een derde;
• de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde, verkleuring van een artikel door zonlicht, het vochtig worden van een artikel doordat de ruimte te vochtig is of buiten in de regen is gebruikt, dat het is aangestoten door een ander voorwerp;
• de reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik (zoals bijvoorbeeld van verbruiksproducten ) of normale veroudering van het product;

• je alleen huishoudelijk gebruik hebt gemaakt van het product.

Wat is de garantieprocedure? 
We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, kunnen wij proberen om het product te vervangen met een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te repareren worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat “op tijd” is moeten we per probleem met het product bekijken.

Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet je het product aan ons retourneren. Je kan ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.

Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.

Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond van de Nederlandse wet hebt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens staat in de privacybeleid op onze website. Deze kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wat als ik andere opmerkingen, of een klacht heb over Byjill.nl?
Neem contact met ons op via info@byjill.nl Op deze pagina staan onze recente contactgegevens en de procedure om een klacht in te dienen.

En dan nog wat andere punten:
Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden. Wij zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen met een geldige bepaling.

Als we specifieke voorwaarden gebruiken voor bepaalde producten of diensten en die zijn strijdig met deze algemene voorwaarden dan gelden die specifieke voorwaarden.

Op de (koop)overeenkomst met jou en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.

Bij verschil tussen de Nederlandse en in enig andere taal gestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg daarvan.